I.Chính sách Quyền Riêng Tư là gì và chính sách này điều chỉnh những gì

Chủ quản trang hiểu tầm quan trọng của quyền riêng tư đối với thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách Quyền riêng tư này (sau đây gọi là “Chính sách“) đặt ra những nguyên tắc mà trên cơ sở đó chủ quản trang và các công ty thuộc chủ quản trang (sau đây gọi chung là “chúng tôi“) có thể thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý bằng cách khác các thông tin cá nhân của người dùng, người dùng tiềm năng, người đại diện được ủy quyền của người sử dụng dịch vụ theo quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ cho bạn biết về các quyền của mình.

Chính sách này áp dụng cho các trang web và các ứng dụng được chúng tôi sở hữu và vận hành cùng với thông tin và dịch vụ được cung cấp cho bạn thông qua các trang web và các ứng dụng của chúng tôi, sau đây gọi chung là “Dịch Vụ”.

Chính sách này áp dụng cho dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu hoặc dưới sự kiểm soát của chúng tôi, bao gồm các dữ liệu cá nhân thuộc quyền sở hữu của các tổ chức được chúng tôi sử dụng để thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích của chúng tôi. Việc thu thập, sử dụng, chia sẻ, hoặc xử lý các dữ liệu cá nhân của người dùng nhân danh chính phủ hay các cơ quan nhà nước sẽ được tuân thủ theo những chỉ dẫn được quy định trong các quy định của nhà nước về quản lý dữ liệu. Chúng tôi sẽ tuân theo những yêu cầu có liên quan trong các quy định của nhà nước về quản lý dữ liệu.

Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu được Chính sách này cũng như Điều khoản Sử dụng của chúng tôi. Khi sử dụng Dịch Vụ, bạn xác nhận rằng bạn đồng ý với Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, Điều khoản sử dụng này cấu thành hợp đồng giữa bạn và chúng tôi. Bạn cũng xác nhận rằng bạn đã đồng ý một cách rõ ràng cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách này.

II.Chúng tôi sẽ xử lý những dữ liệu nào

Khi được sử dụng trong Chính sách này, “dữ liệu cá nhân” nghĩa là dữ liệu, cho dù đúng hay không, về một cá nhân có thể xác định được: (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà chúng tôi có quyền truy cập hoặc có thể truy cập được.

Tùy thuộc vào bản chất của các tương tác giữa bạn với chúng tôi và những dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn, một vài ví dụ về các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn bao gồm tên, mã định danh như số căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lao động và giấy khai sinh, thông tin liên lạc như địa chỉ thường trú, địa chỉ email hay số điện thoại, quốc tịch, tuổi tác, giới tính, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, bệnh án, hình ảnh và các thông tin âm thanh-hình ảnh khác, thông tin tuyển dụng và thông tin tài chính như số thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hay thông tin tài khoản ngân hàng, ứng dụng/ trình duyệt và các thông tin về thiết bị.

Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin từ các nguồn bên ngoài như các đối tác, các nhà cung cấp, và các bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu những bên thứ ba này phải có quyền thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn trước khi cung cấp cho chúng tôi.

III.Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân như thế nào

Chúng tôi thường không thu thập dữ liệu cá nhân của bạn trừ khi (a) dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi một cách tự nguyện trực tiếp từ bạn hay thông qua một bên thứ ba được bạn ủy quyền hợp lệ để chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi ( “đại diện được ủy quyền” của bạn) sau khi (i) bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) đã được thông báo về các mục đích mà dữ liệu được thu thập (vui lòng đọc các mục đích được đề cập bên dưới), và (ii) bạn (hay đại diện được ủy quyền của bạn) đã đồng ý với việc thu thập và việc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho những mục đích đó, hoặc (b) việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân mà không có sự đồng ý được cho phép hoặc yêu cầu bởi quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu. Chúng tôi sẽ xin chấp thuận của bạn trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân bổ sung nào.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kì và tất cả mục đích sau:

Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản ở trên có thể tiếp tục được áp dụng kể cả trong trường hợp mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi đã chấm dứt hay được thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, nếu được áp dụng, một khoảng thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của chúng tôi theo hợp đồng với bạn), trừ khi bạn đã thông báo rõ ràng cho chúng tôi rằng bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn cho các mục đích đã đề cập ở trên.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân của bạn với các thông tin khác được thu thập về việc bạn sử dụng Dịch vụ, đồng thời bổ sung thông tin từ các nguồn bên ngoài cho các mục đích được mô tả trong Chính sách này. Ví dụ, thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn có thể được chúng tôi kết hợp với thông tin khác mà chúng tôi đã có sẵn thông qua các bên thứ ba nhằm mục đích nghiên cứu và đánh giá, bao gồm đánh giá hiệu quả của nội dung hiển thị hoặc các chương trình. Chúng tôi có thể thực hiện các báo cáo thông tin tổng hợp cho các đối tác kinh doanh khác của chúng tôi, các báo cáo này không thể định danh được một người dùng cá nhân cụ thể trên các trang web của chúng tôi.

Một vài ví dụ về cách mà chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn

Đăng ký

Mặc dù phần lớn các dịch vụ không yêu cầu đăng ký để sử dụng, vẫn có những dịch vụ yêu cầu bạn thực hiện đăng ký để các dịch vụ này hoạt động được hiệu quả hơn. Nếu bạn chọn đăng ký hay cập nhật một tài khoản đang tồn tại hay truy cập vào những dịch vụ nhất định, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, tên người dùng và mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tính chính xác của những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp.

Dịch vụ tương tác

Một vài dịch vụ của chúng tôi như “Tránh thai phù hợp” mang tính tương tác và có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin liên quan đến sức khỏe, cùng với những thông tin khác như tuổi tác và giới tính của bạn. Bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi để sử dụng công cụ “Tránh thai phù hợp” và nếu bạn thực hiện việc đăng ký với chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp những thông tin mà bạn cung cấp đến công cụ này với những thông tin đăng ký mà bạn đã cung cấp trước đó.

Dịch vụ và Thông tin thiết bị

Khi bạn đăng nhập và sử dụng dịch vụ, chúng tôi sẽ tự động thu thập và lưu giữ trong máy chủ các thông tin đăng nhập từ trình duyệt web hay thiết bị di động của bạn như địa chỉ IP hay nhận dạng thiết bị duy nhất, thông tin trình duyệt web (bao gồm đường dẫn URL), các tùy chọn và cài đặt của bạn, cookies và thông tin về các nội dung mà bạn đã xem và tương tác (ví dụ như yêu cầu tìm kiếm, số lần nhấp chuột theo thời gian tương ứng). Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin đặc thù của thiết bị khi bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng bao gồm mẫu mã thiết bị, thông tin hệ điều hành, những phiên bản ứng dụng và lượng thông tin sử dụng. Khi được bạn cho phép, chúng tôi sẽ thu thập thông tin vị trí chính xác được cung cấp từ thiết bị di động của bạn, tính năng này có thể được vô hiệu hóa trong phần cài đặt của thiết bị.IV.Dữ liệu cá nhân được chia sẻ như thế nào

Chúng tôi có thể tiết lộ và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn:

Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản ở trên có thể tiếp tục được áp dụng kể cả trong trường hợp mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi đã chấm dứt hay được thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó (bao gồm, nếu được áp dụng, một khoảng thời gian cho phép chúng tôi thực thi các quyền của chúng tôi theo hợp đồng với bạn), trừ khi bạn đã thông báo rõ ràng cho chúng tôi rằng bạn đã rút lại sự đồng ý của bạn cho các mục đích đã đề cập ở trên.

Tuân thủ Luật pháp, Quy định và Các yêu cầu Thực thi Pháp luật

Để phối hợp với chính phủ, các cơ quan thực thi pháp luật và các bên tư nhân thực thi và tuân thủ luật pháp, chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin cá nhân đến các bên thứ ba: (1) để tuân thủ với yêu cầu luật pháp như các điều luật, luật lệ, lệnh khám xét, trát hầu tòa hoặc lệnh của tòa án; (2) khi chúng tôi thực sự tin rằng việc chia sẻ thông tin là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, bảo vệ sự an toàn của bạn hoặc sự an toàn của người khác, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ; hoặc (3) trong những trường hợp đặc biệt, như để đối phó với những đe dọa về vũ lực với bạn hoặc những người khác, để bảo vệ tài sản hoặc bảo vệ hay khẳng định các quyền pháp lý.

V.Đồng Ý Mặc Định bằng Thông báo

Chúng tôi có thể thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân hiện có cho các mục đích thứ cấp khác với mục đích ban đầu mà các thông tin đó được thu thập theo Chính sách này. Nếu chúng tôi dự định dựa vào sự đồng ý được cho là bằng thông báo cho các mục đích thứ yếu như vậy, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân được đề xuất thông qua (các) phương thức liên lạc thích hợp.

Bạn sẽ có một khoảng thời gian hợp lý để thông báo cho chúng tôi nếu bạn không muốn tham gia việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của mình cho các mục đích như vậy.

Nếu quá thời hạn để thông báo không tham gia, bạn có thể thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn đồng ý với các mục đích mà bạn đã mặc nhiên đồng ý bằng thông báo nữa bằng cách rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến những mục đích đó.

VI.Tuân theo các Ngoại lệ về Quyền Lợi Hợp pháp

Tuân theo các quy định pháp luật hiện hành về bảo mật dữ liệu cá nhân, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn mà không cần sự đồng ý của bạn vì các quyền hợp pháp của chúng tôi hoặc của người khác. Căn cứ vào các ngoại lệ về quyền lợi hợp pháp của các quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi sẽ đánh giá các tác động bất lợi có thể xảy ra đối với cá nhân và xác định rằng quyền lợi hợp pháp có lớn hơn bất kỳ tác động bất lợi nào.

Phù hợp với các ngoại lệ của lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Các mục đích được liệt kê trong các điều khoản ở trên có thể tiếp tục được áp dụng kể cả trong trường hợp mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi đã chấm dứt hay được thay đổi theo bất kỳ cách nào, trong một khoảng thời gian hợp lý sau đó.

VI.Cách rút lại sự đồng ý của bạn

Sự đồng ý của bạn cho việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn sẽ có hiệu lực cho đến khi bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn rút lại bằng văn bản. Bạn hoặc đại diện được ủy quyền của bạn có thể rút lại sự đồng ý và yêu cầu chúng tôi ngừng thu thập, sử dụng và / hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các mục đích được liệt kê ở trên bằng cách gửi yêu cầu của bạn qua email hoặc theo cách khác bằng văn bản cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo thông tin liên hệ chi tiết được cung cấp bên dưới. Nếu bạn không thể gửi yêu cầu của mình bằng văn bản hoặc nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào trong việc gửi yêu cầu của mình, bạn có thể yêu cầu nói chuyện hoặc gặp Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi.

Khi nhận được văn bản yêu cầu rút lại sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu thời gian hợp lý (tùy thuộc vào mức độ phức tạp của yêu cầu và ảnh hưởng của nó đối với mối quan hệ của chúng tôi với bạn) để yêu cầu của bạn được xử lý và để chúng tôi thông báo cho bạn về hệ quả của việc này, bao gồm bất kỳ hệ quả pháp lý nào có thể ảnh hưởng đến quyền và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi. Thông thường, chúng tôi sẽ xử lý yêu cầu của bạn trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Mặc dù chúng tôi tôn trọng quyết định rút lại sự đồng ý của bạn, xin lưu ý rằng tùy thuộc vào bản chất và phạm vi yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không tiếp tục cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bạn và trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước hoàn thành việc xử lý yêu cầu của bạn. Nếu bạn quyết định hủy bỏ việc rút lại sự đồng ý của mình, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo cách được mô tả ở trên.

Xin lưu ý rằng việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến quyền của chúng tôi trong việc tiếp tục thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân khi việc thu thập, sử dụng và chia sẻ mà không cần sự đồng ý được cho phép hoặc yêu cầu theo luật hiện hành.

VII.Dữ liệu cá nhân được bảo vệ như thế nào

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, chia sẻ, sao chép, sửa đổi, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự, chúng tôi đã đưa ra các biện pháp quản lý về mặt thực tế và kỹ thuật phù hợp và hợp lý, chẳng hạn như giảm thiểu thu thập dữ liệu cá nhân, xác thực và kiểm soát truy cập (chẳng hạn như các ý tưởng về mật khẩu tốt, cơ sở chỉ chia sẻ dữ liệu khi cần thiết, v.v.), mã hóa dữ liệu, ẩn danh dữ liệu, cập nhật tính năng bảo vệ chống vi-rút , vá lỗi thường xuyên của hệ điều hành và các phần mềm khác, xóa phương tiện lưu trữ trong thiết bị một cách an toàn trước khi vứt bỏ , các biện pháp bảo mật web chống lại rủi ro, sử dụng mật khẩu một lần (otp) / xác thực 2 yếu tố (2fa) / xác thực đa yếu tố (mfa) để truy cập an toàn cũng như việc đánh giá và kiểm tra bảo mật được thực hiện thường xuyên. Khi bạn nhập thông tin cá nhân (bao gồm thông tin sức khỏe cá nhân trong các Dịch vụ khác nhau), chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin đó hoặc sử dụng công nghệ kết nối SSL (Lớp cổng bảo mật).

Tuy nhiên, bạn nên biết rằng không có phương thức truyền tải nào qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử là hoàn toàn an toàn. Mặc dù không thể đảm bảo an ninh, nhưng chúng tôi cố gắng bảo vệ an toàn thông tin của bạn và liên tục xem xét và nâng cao các biện pháp bảo mật thông tin của chúng tôi. Bất chấp những nỗ lực của chúng tôi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, luôn có một số rủi ro rằng một bên thứ ba trái phép có thể tìm cách xâm phạm hệ thống bảo mật của chúng tôi hoặc việc truyền thông tin của bạn qua Internet có thể bị chặn. Xin lưu ý rằng bạn nên thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu bạn mất quyền kiểm soát tài khoản của mình hoặc biết được hoặc nhận thức rõ rằng thiết bị của bạn bị xâm phạm và vui lòng chịu trách nhiệm về sự an toàn của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn.

VIII.Tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi thường dựa vào dữ liệu cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có những thay đổi đối với dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách thông báo cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi theo chi tiết liên hệ được cung cấp bên dưới.

IX.Dữ liệu cá nhân được lưu giữ như thế nào

Chúng tôi có thể lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn cho tới khi còn cần thiết để thực hiện mục đích mà dữ liệu được thu thập, hoặc theo yêu cầu hoặc được cho phép bởi pháp luật hiện hành.

Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn hoặc xóa bỏ các cách thức mà dữ liệu có thể liên kết với bạn, ngay khi có lý do để cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc thương mại.

X.Chuyển giao dữ liệu cá nhân ra ngoài lãnh thổ Việt Nam

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chúng tôi được đặt tại Việt Nam. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Việt Nam. Nếu bạn ở một khu vực pháp lý khác, bạn nên biết rằng để cung cấp dịch vụ cho bạn, chúng tôi phải chuyển thông tin cá nhân của bạn đến Việt Nam, nơi thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ và xử lý theo Chính sách này. Chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn ra bên ngoài cho các nhà cung cấp dịch vụ có hoạt động ở các quốc gia khác. Bạn theo đây đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và xử lý như vậy ở Việt Nam và các khu vực pháp lý khác nơi chủ quản trang duy trì sự hiện diện. Nếu chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn đến các quốc gia nằm ngoài phạm vi nêu trên, chúng tôi sẽ xin sự đồng ý bổ sung của bạn để làm điều đó.

Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ với tiêu chuẩn bảo vệ ít nhất có thể so sánh với sự bảo vệ của cơ quan tài phán quốc gia của bạn hoặc được quy định tại các quy định pháp luật hiện hành, tùy theo tiêu chuẩn nào chặt chẽ hơn.

XI.Làm cách nào để liên lạc với Nhân viên bảo vệ dữ liệu

Bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào theo cách sau:

Chúng tôi sẽ cố gắng trả lời yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để đưa ra phản hồi toàn diện. Bạn cũng có thể liên hệ với Dịch vụ khách hàng tại nước sở tại nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác.

XII.Hiệu lực của Chính sách và sự thay đổi Chính sách

Chính sách này áp dụng cùng với bất kỳ Chính sách, điều khoản hợp đồng và điều khoản đồng ý nào khác mà được áp dụng liên quan đến việc chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn.

Chúng tôi có thể sửa đổi Chính sách này theo thời gian mà không cần bất kỳ Chính sách nào trước đó. Bạn có thể xem bất kỳ sửa đổi nào như vậy đã hoặc đang diễn ra hay không bằng cách tham khảo ngày mà Chính sách này được cập nhật lần cuối. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách thông báo trên trang web của chúng tôi và / hoặc qua email cho người dùng đã đăng ký của chúng tôi (được gửi đến địa chỉ email được chỉ định khi bạn đăng ký) trước khi thay đổi có hiệu lực. Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và các trang web của chúng tôi được xem như là sự thừa nhận và chấp nhận của bạn đối với những thay đổi đó.

*Tổng Cục Dân Số